Nagrody i wyróżnienia

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Programu nauczania wychowania przedszkolnego wraz ze 112 scenariuszami zajęć pt. „Za kwadrans ósma” autorstwa Bożena Paździo, Magdalena Klabacha-Lica, Wioletta Majewska, Renata Paździo. Program uznano za najlepszą pracę konkursową (na 90 pkt. uzyskał 81,33) jednoetapowego konkursu realizowanego w ramach Projektu pozakonkursowego „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej). Celem Konkursu było wyłonienie najlepszej pod względem merytorycznym oraz zgodnej z obowiązującym prawodawstwem krajowym oraz spełniającej wszystkie kryteria opisane w Regulaminu konkursu pracy konkursowej, czyli koncepcji programu nauczania i scenariuszy zajęć dla wychowania przedszkolnego.

Program zgodnie z założeniami konkursowymi został opublikowany w wersji elektronicznej na Portalu Scholaris oraz na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

  • Program jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.
  • Uwzględnia cel wychowania przedszkolnego, zadania, osiągnięcia dziecka w 4 obszarach rozwoju zawarte w podstawie programowej.
  • Wskazuje treści wykraczające poza podstawę programową 
  • Określa główny cel programu, którym jest: kompleksowe wsparcie dzieci w kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy oraz na globalizującym się rynku pracy.

PROGRAM ORE


WYDAWNICTWO MAC

Program wychowania przedszkolnego - współautorka programu opracowanego w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

Odbiorcami programu są: przedszkola ogólnodostępne, ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, integracyjne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego.

Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym od 3. do 6. roku życia o harmonijnym i nieharmonijnym rozwoju oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych: z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego, z opinią o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia.

mac

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl